La Inspecció de treball i Seguretat Social, verifica que l’empresa fabricant del caramel Peta Zetas va substituir vaguistes per treballadors d’ETT

El comitè d’empresa Zeta Espacial, el passat 23 de febrer del corrent va convocar vaga indefinida de dues hores diàries a causa de la situació arbitrària patida per la plantilla, que abastava tant des de la inaplicació del conveni col·lectiu, incomunicació amb el comitè d’empresa, incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals, fins sancions despòtiques, com l’última imposada qualificada de GREU i suspensió de sou de DEU dies a catorze treballadors per sol·licitar que la formació que es pretenia impartir per la patronal s’executés a tenor dels paràmetres legals, sanció que va esgotar la paciència dels treballadors i va desembocar en l’actual i vigent vaga mantinguda pels treballadors de Zeta Espacial.

No obstant això, l’empresa Zeta Espacial, en la seva actitud desidiosa enfront dels seus treballadors, va substituir els treballadors vaguistes per treballadors d’ETT, circumstància que ha estat corroborada per la Inspecció de Treball i de Seguretat Social, prèvia denúncia davant l’organisme competent de guàrdia, mitjançant resolució de data 25 de març de 2015. En harmonia amb l’exposat, la Inspecció de Treball ha iniciat procediment sancionador contra l’empresa Zeta Espacial, per dues faltes: obstrucció a la tasca inspectora i vulneració del dret de vaga.

En aquest enllaç trobareu l’informe d’Inspecció de Treball

Inspecció de treball empresa Peta Zetas