La nova regulació de l’article 34.8 34 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre