¿La quantitat percebuda pel treballador en concepte d’indemnització per fi de contracte temporal s’ha de deduir de l’total que finalment es fixi com a indemnització en cas d’acomiadament és improcedent?