Les despeses de defensa jurídica per reclamació de salaris són despeses deduïbles

Les despeses de defensa jurídica per reclamació de salaris són despeses deduïbles

A la Consulta Vinculant V0552 / 2016 de la Direcció General de Tributs es planteja si la factura abonada per un client a l’advocat que el va assistir en la seva reclamació davant la seva empresa per una demanda de reclamació de salaris deguts, constitueixen despeses deduïbles als efectes de determinar el rendiment net del treball.

I efectivament així és, la determinació de rendiment net del treball i despeses deduïbles ve definida en l’article 19 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de IRPF que estableix:

“Article 19. Rendiment net del treball.

El rendiment net del treball serà el resultat de disminuir el rendiment íntegre en l’import de les despeses deduïbles.
Tenen la consideració de despeses deduïbles exclusivament els següents:
(…)

e) Les despeses de defensa jurídica derivats directament de litigis suscitats en la relació del contribuent amb la persona de la qual percep els rendiments, amb el límit de 300 euros anuals “.

I basant-se en l’article 19.2 e) de l’esmentada Llei, la DG Tributs resol que “la intervenció de l’advocat (…) constitueix un acte de defensa jurídica corresponent al desacord entre el consultant i la seva empresa pel que els honoraris satisfets a l’advocat per tal intervenció estaran inclosos en el concepte de despesa (deduïble) (…) “.