Les mútues i la incapacitat temporal per contingències comunes

La Incapacitat Temporal per Contingències Comunes és aquella situació en la qual un treballador, per causa d’un accident o malaltia no laboral, es troba impossibilitat per al desenvolupament del seu treball i rep assistència sanitària per part del Sistema Públic de Salut. En aquest cas, la baixa mèdica i l’alta s’expedeixen pels facultatius de la Seguretat Social.

Sense perjudici del que precedeix, quan vam entrar a treballar en una empresa no només hem de tenir coneixement de la relació bilateral entre empresa i treballador, sinó altres drets o deures que emparen l’empleat davant altres ens que poden intervenir en la relació laboral, digui el cas per exemple, de les Mútues de Treball quan ens trobem en una situació d’incapacitat temporal.

Doncs bé, resulta interessant el paper de les mútues durant un procés d’incapacitat temporal per contingència comuna, i és per això, que passem a exposar per la importància de la seva intervenció que pot influir en la prossecució o no de la nostra situació.

Així doncs, en els processos d’Incapacitat Temporal per contingències comunes, les mútues no poden cursar una alta mèdica, però el reglament sí faculta les mútues que assumeixin la cobertura del subsidi perquè formulen propostes d’alta mèdica quan considerin que el treballador pot no estar impedit per al treball. Les propostes d’alta han de ser motivades i han de ser dirigides a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut, que les remetran immediatament als facultatius als quals correspongui l’emissió dels informes mèdics del procés.

Pel que fa al control i seguiment de la baixa, la qual ostenten les mútues, i pot realitzar a aquest efecte aquelles activitats que tinguin per objecte comprovar el manteniment dels fets i de la situació que van originar el dret al subsidi. Aquesta facultat es pot exercir a partir del moment en què s’expedeixi l’informe mèdic de baixa.

Per a l’exercici de les facultats de control les entitats gestores i les mútues podran accedir als informes mèdics, proves i diagnòstics relatius a les situacions d’incapacitat temporal.

Finalment, els treballadors durant els processos d’incapacitat temporal queden obligats a acudir als reconeixements mèdics que disposi l’entitat gestora, o les mútues. En cas de no acudir el treballador al reconeixement la prestació econòmica se suspèn cautelarment amb efectes des del dia següent al fixat per al reconeixement.

Com és de veure, les mútues tenen un paper primordial en el control, seguiment i propostes d’alta en els procediments d’incapacitat temporal, que valgui dir, que sempre ve motivat per la intervenció de l’empresa a la qual el treballador està vinculat, en conseqüència, no dubti en informar-se a través d’Lúquez i Associats dels seus drets i obligacions.