Llei de mesures urgents del treball autònom

La Llei de mesures urgents del treball autònom va quedar dimecres pràcticament tancada a la ponència del Congrés dels Diputats on s’ha negociat. Aquesta enorme inclou una desena llarga de novetats per al funcionament dels més de tres milions d’autònoms donats d’alta a la Seguretat Social. El Partit Popular, Ciutadans, Esquerra Republicana i el PDeCAT preveuen tirar ja endavant la Llei de reformes urgents del Treball Autònom que demà podria ser enviada directament al Senat, perquè pogués entrar en vigor des de finals de juny o principis de juliol

La mesura més nova és que els autònoms amb empleats al seu càrrec i complerta l’edat legal de jubilació podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió amb el manteniment de la seva activitat. La resta d’autònoms seguirà amb el 50%. En l’actualitat, la llei permet a tots els treballadors que cobrin el 50% de la pensió a la qual tenen dret quan es jubilen i, alhora segueixin treballant ja sigui com a autònoms o com a assalariats. Fins ara, el 85% dels treballadors que optaven per aquesta compatibilitat eren autómos.

 

Finalment, els grups estan negociant amb el Ministeri d’Hisenda que els autònoms puguin deduir en l’IRPF “les despeses de manutenció afectes a l’activitat per un import màxim de 12 euros diaris”. Si bé se’ls exigirà que aquest import “es faci en suport telemàtic i pugui ser comprovat de manera fefaent mitjançant factura o sistemes indirectes de pagament que tinguin aquesta finalitat específica”. A més, aquesta despesa s’ha de produir en dies laborables i exclusivament en establiments de restauració i hostaleria. No obstant això, l’esmena que recull aquesta mesura va ser paralitzada ahir a última hora a la ponència que dissenya aquesta llei, però segueix viva i els grups negocien ara amb el Ministeri d’Hisenda la seva redacció definitiva.

Respecte a la nova cotització dels autònoms per formació, aquesta es fixarà anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, previ debat en el diàleg social amb les associacions més representatives dels autònoms. Aquesta nova quota permetrà als autònoms beneficiar-se de cursos formatius subvencionats, tal com ho preveu la llei que va reformar el sistema de formació per a l’ocupació.

Un altre dels últims capítols d’aquesta llei en tancar-se ha estat el relacionat amb la representativitat d’aquest col·lectiu de treballadors. La futura llei reconeixerà finalment la “utilitat pública” de les associacions més representatives, com ja s’atorga als sindicats i organitzacions patronals. I es reconeixeran també les organitzacions d’autònoms autonòmiques més representatives en els seus àmbits, cosa per la qual ha lluitat especialment ERC.

En aquest sentit, la llei també donarà un any per a la reglamentació de la participació dels autònoms en el Consell Econòmic i Social (CES). I igualment, un any per a la creació del Consell del Treball Autònom.

Altres mesures ja tancades

Els grups ja havien tancat amb anterioritat altres mesures com l’ampliació de sis mesos a un any el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals. A més, es redueix de cinc a dos anys, el període que s’exigeix haver estat sense cotitzar al Règim especial de treballadors autònoms (RETA) per poder beneficiar-se d’aquesta tarifa plana. Aquest període de baixa exigit serà de tres anys en el cas que el treballador autònom hagués gaudit ja d’aquesta tarifa plana en la seva anterior període d’alta en el RETA.

La base mínima de cotització dels autònoms societaris (amb almenys deu assalariats) es determinarà cada any en la Llei de Pressupost, deixant així d’estar lligada a la base mínima del règim genera.

Així mateix, la Tresoreria de la Seguretat Social passarà a tornar d’ofici abans de lƇ de maig, l’excés de cotitzacions ingressades pels treballadors donats d’alta també en algun Règim per compte aliè.

La llei modificarà el reglament d’inscripció en la Seguretat Social, permetent que l’autònom es doni d’alta “fins a 3 vegades” dins de cada any natural, des del dia en què el treballador reuneixi els requisits per incorporar-se al sistema, “sempre que l’alta es sol·liciti en els termes establerts reglamentàriament “. Igualment, es permetran fins a tres baixes en cada any natural, els efectes coincidiran també amb el dia real en què el treballador comuniqui que ha cessat la seva activitat.

La futura normativa permetrà als autònoms canviar la seva base de cotització fins a quatre vegades a l’any, enfront de les dues actuals. Bonificacions. Es permetrà que els autònoms gaudeixin de les bonificacions per a la contractació d’ocupació indefinida quan contractin a familiars per consanguinitat o afinitat fins a segon grau de consanguinitat o dels qui tinguin el control empresarial o tinguin càrrecs directius, sempre que compleixin alguns requisits. En concret, que el treballador autònom no hagi acomiadat de manera improcedent durant els 12 mesos anteriors al contracte bonificat. Tampoc podrà extingir per les mateixes causes un contracte de treball en els sis mesos posteriors a la celebració del contracte bonificat.

La llei modificarà l’Estatut del Treball Autònom per incorporar bonificacions a les autònomes que es reincorporen a la feina després de la maternitat, adopció, acolliment i tutela. Les dones que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament per un d’aquests motius, podran acollir-se a la tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la data de la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per base mínima.