Nou cop a la venda d’unitat productiva com a alternativa viable per al manteniment de l’activitat econòmica i de l’ocupació de les empreses en concurs.

Nou cop a la venda d’unitat productiva com a alternativa viable per al manteniment de l’activitat econòmica i de l’ocupació de les empreses en concurs.

Un acte del Jutjat del Mercantil número 9 de Barcelona ha dictat l’assumpció de tot el deute laboral i de Seguretat Social en l’adjudicació d’una unitat productiva (i no només el deute que comportaven els llocs de treball subrogats), decisió que dóna el cop de gràcia a una doctrina en la qual eren pioners, precisament, els jutges de Barcelona. L’acte es recolza en una sentència del Suprem que va establir que és competència dels jutjats socials i no dels del Mercantil jutjar si hi ha successió d’empreses, quan l’ordre social dicta de manera majoritària que sí que n’hi ha, el que veta la venda de la unitat productiva.

La normativa concursal era ambigua pel que fa a la venda de la unitat productiva i eren molts els jutges que dictaven que els deutes amb l’SeguridadSocial no s’hereten, per tal de facilitar aquesta via que permet que segueixi l’activitat econòmica. No obstant això, el Reial decret llei 11/2014 de 5 de setembre de mesures urgents en matèria concursal va introduir en la Llei Concursal l’article 146 bis, que modifica l’article 149.2, establint la consideració de la transmissió de la unitat productiva com a successió de empresa a efectes de Seguretat Social, el que va suposar un cop per a aquesta pràctica

No obstant això, diferents actuacions van interpretar la norma de manera favorable a les empreses i van reduir la successió a la part estrictament adquirida en la transacció i no al deute total amb la Seguretat Social, el que aquest acte de Barcelona ha impedit.