Nou èxit de Lúquez Associats. Resolució de sanció administrativa favorable

Nou èxit de Lúquez Associats. Resolució de sanció administrativa favorable

Hem rebut fa pocs dies resolució per part del Departament de Treball per la qual s’estima el recurs d’alçada interposat pel despatx contra una resolució d’aquest organisme que imposava una sanció per falta de mesures de seguretat que s’aplicava a una empresa client.

Supòsit de fet: Club de futbol professional en el qual un jugador va patir un accident mentre realitzava la seva activitat habitual, és a dir mentre jugava al Futbol. Durant un partit el jugador va sentir una punxada a la cama i va deixar de jugar. Més d’un any després de l’accident, la Inspecció de Treball gira visita al centre on desenvolupava l’activitat el treballador i queda esmentada l’empresa per a l’aportació de tot un seguit de documentació entre la qual es troba un “informe d’investigació de l’incident patit” . Certament l’empresa no va poder aportar aquest document causa de la seva inexistència, però sí que va aportar un certificat de la Mutualitat de Futbolistes en el qual s’explicava l’evolució del jugador, és a dir, en què es feia un seguiment i un estudi de la lesió del mateix en nom de no agreujar la lesió i de prevenir qualsevol altre accident.

Encara l’anterior, es va determinar per la Inspecció de Treball un incompliment per part de l’empresa del deure de “investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors, a fi de detectar les causes d’aquests fets”, il·lícit laboral tipificat a l’article 16.3 de la Llei de Prevenció de riscos laborals 31/1995 de 8 de Novembre, així com en el 12.3 de de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (RDL 5/2000, de 4 d’Agost).

En el recurs d’alçada presentat per aquest despatx, es va insistir en albirar el context, en analitzar la situació en què va ocórrer l’accident de treball. L’empleat és un jugador de futbol professional l’activitat habitual és el rendiment físic aplicat a un esport que ja de per si comporta riscos de lesions físiques habituals sense que siguin impedits per acció preventiva de la Societat, més enllà dels estiraments i escalfaments oportuns previs a les sessions o partits a disputar. La pràctica esportiva comporta riscos físics evidents, i és per aquest motiu que sempre existeix en el moment de la prestació de serveis, un professional mèdic propi o aliè del CLUB que atén les possibles necessitats que tinguin els jugadors en desenvolupar la seva professió. Depenent de quina sigui la gravetat de l’afectació a la integritat física, el treballador és portat als serveis mèdics de la mútua concertada, tal com va passar en aquesta situació, sent en un primer moment el propi metge de l’empresa qui va atendre al jugador i posteriorment la pròpia mútua qui va realitzar una anàlisi més exhaustiva encara amb l’oportú seguiment, informant a l’empresa de la seva evolució. Aquest fet és el que es reflecteix en el certificat mèdic aportat per l’empresa.

Considerava aquesta representació que la finalitat del precepte legal que determina la inspecció actuant com infringida és precisament que s’investigui i que es faci un seguiment dels accidents que poguessin esdevenir-se, i que en aquest supòsit s’havia realitzat de forma detallada totes les actuacions oportunes: seguiments mèdics constants, així com certificat acreditatiu del seguiment efectuat, tot i no haver aportat exactament l’informe sol·licitat per la Inspecció.

resolució:

Finalment, la resolució d’Inspecció de Treball ha estat dictada en el sentit que aquest despatx postulava:

“El certificat mèdic aportat conté una valoració mèdica de l’estat de salut del treballador, que si bé no es pot considerar, estrictament i formalment, com un informe d’investigació de l’accident, sí que permet complir amb la finalitat i objecte que té aquesta obligació empresarial, centrada en esbrinar les causes i les possibles mesures correctores “.