Nou èxit de Lúquez Associats. Sentència que dóna validesa a acord col·lectiu de jubilacions parcials per aplicar la normativa anterior a 2013

Hem rebut fa pocs dies sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es desestima el recurs de suplicación interposat per l’INSS contra sentència del Jutjat del Social de Barcelona 27 que estimava demanda presentada per Lúquez Associats en matèria d’acord col·lectiu de jubilació parcial.

Supòsit de fet: Empresa presenta acord col·lectiu a l’abril de 2.015 pel qual pretén basant disposició final V del Reial Decret Llei 5/2013 poder seguir aplicant la normativa anterior en matèria de jubilació parcial més beneficiosa per a empresa i treballadors. L’INSS resol denegar la inscripció de l’acord col·lectiu per entendre que el que presenta no és un pla de jubilació parcial, ja que es faculta l’empresa o no a acceptar la jubilació parcial sol·licitada pel treballador ia més no s’aporta per l’Empresa el llistat de treballadors afectats que exigia la normativa al respecte.

Després demanda presentada pel nostre despatx, es dicta Sentència per la qual el jutge (ratificada pel TSJ Catalunya) calculant la mateixa resol revocar la resolució de l’INSS i declarant el dret d’aplicar la normativa antiga en matèria de jubilacions parcials; tot això en base als següents arguments:

– La normativa no recull cap definició del que s’ha d’entendre com a pla de jubilació parcial, de manera que el pla proposat per l’empresa, donant possibilitat als treballadors de sol·licitar la jubilació parcial, i que l’Empresa pugui accedir a tal sol·licitud pot considerar-se un pla de jubilació parcial tan vàlid com qualsevol altre, i més quan el mateix ja havia estat acceptat per l’INSS amb anterioritat.

– Pel que fa a la no aportació de certificat dels treballadors afectats pel pla, la Superioritat entén que és un requisit esmenable, i que per tant, havent presentat l’Empresa la referida certificació amb posterioritat, l’acord s’ha d’inscriure i serà totalment vàlid.

Ens congratula l’obtenció d’aquesta Sentència que permetrà a l’Empresa i als treballadors utilitzar la mesura de la jubilació parcial a un cost i unes condicions molt més favorables per a ambdues parts que les existents ara, que limiten l’accés i encareixen excessivament el cost d’aquesta mesura de rejoveniment de plantilla i foment de l’ocupació, fent-la poc atractiva i infrautilitzada per les parts.