Nova reducció en la cotització de la Seguretat Social per a la contractació indefinida

Després de la tarifa plana, la vigència expirava el passat 31 de març de 2.015, el Govern ha publicat al BOE de 28 de febrer el Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, en el qual en el seu article 8 regula un nou incentiu per a la creació d’ocupació estable, consistent en la fixació d’un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors.

A l’empara d’aquesta nova regulació, de la qual es podran beneficiar totes les empreses que contractin de forma indefinida i creuen ocupació neta, els primers 500 euros de la base mensual corresponent a contingències comunes quedaran exempts de cotització empresarial quan el contracte se celebri a temps complet (o proporcional en funció del% a jornada parcial)

Igual que la tarifa plana de cotització, la bonificació o reducció s’aplicarà durant un període de 24 mesos (amb 1 pròrroga de 12 mesos més en empreses de menys de deu treballadors), i es podrà aplicar als contractes celebrats fins agost 31 de 2.016. Els requisits per accedir i mantenir aquest benefici són molt semblants als determinats per la tarifa plana, i que ja detallem en el seu moment i que es concreten en:

L’empresa o l’ocupador ha d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tant amb Hisenda com amb la Seguretat Social.

La contractació de nous empleats mitjançant aquesta mesura ha de crear ocupació neta. Això evitarà l’efecte de substitució de treballadors que es troben ja en plantilla per altres més barats.

Aquest nou nivell d’ocupació neta creada haurà de mantenir-se almenys durant tres anys. En cas de no complir amb el nivell d’ocupació durant 36 mesos, l’empresa o ocupador haurà de retornar l’import de les bonificacions de les que hagi gaudit. D’aquesta forma si aquest requisit s’incompleix durant el primer any, l’empresari ha de tornar la totalitat de la reducció de quotes. A partir del segon any haurà de retornar la part proporcional als mesos transcorreguts.

A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment a l’empresa, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova .

Les empreses no podrà accedir a l’ajuda per contractar treballadors que substitueixin a un altre en cas, per exemple, de jubilació, ja que l’objectiu és el de la creació d’ocupació neta.

Per accedir a la bonificació l’empresa no podrà haver dut a terme acomiadaments col·lectius, objectius o disciplinaris improcedents en els sis mesos anteriors a la contractació. No obstant això, aquest requisit només es comptabilitzarà des de la data d’entrada en vigor de la bonificació.

Tampoc es podrà aplicar a la contractació de treballadors que haguessin estat contractats en la mateixa empresa mitjançant un contracte indefinit ni en altres del mateix grup.