Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria prestacional

El saltat 26 de Abril de 2019, aquesta part va presentar demanda en matèria prestacional que va ser repartida a el Jutjat del Social nº 1 de Terrassa, suplicant que es dictés sentència de conformitat amb les seves pretensions, en què es declari a la part actora el grau de Incapacitat permanent total per a la professió habitual d’encofrador o subsidiàriament, incapacitat permanent parcial derivada d’accident de treball.

Com a fets provats, l’actor va patir un accident de treball, cursant procés d’incapacitat temporal amb diagnòstic de fractura radial del canell dret desplaçada i contusió costal tractada quirúrgicament, amb disminució de la mobilitat del canell en desviació, en flexoextensió amb dèficit motor de els músculs extensors del canell dret i dels músculs tensors del canell dret, així com cicatriu residual.

La valoració duta a terme per magistrat sobre la incapacitat permanent es va realitzar segons les limitacions funcionals derivades dels patiments de l’treballador, en tant que tals limitacions determinen l’efectiva restricció de la capacitat de guany. Per valorar el grau d’invalidesa més que atendre les lesions, s’atén a les limitacions que les mateixa representen amb vista a l’exercici de l’activitat laboral, havent de realitzar la valoració de les capacitats residuals atenent les limitacions funcionals derivades dels patiments soferts , sense que sigui exigible un sacrifici per part de l’treballador i un grau intens de tolerància per l’empresari.

Així mateix, la jurisprudència destaca el caràcter essencial i determinant de la professió en la qualificació jurídica de la situació residual de l’afectat, unes mateixes lesions i seqüeles poden ser constituïdes o no d’incapacitat permanent en funció de les activitats o tasques que requereixi la professió de l’ presumpte incapaç. S’ha de declarar aquest grau d’incapacitat si més no en més d’un 33% de les tasques pròpies de l’activitat habitual amb la professionalitat, dedicació i constància de la relació laboral exigeix, mentre que si no arriba a aquest percentatge de l’33% ens trobaríem davant d’una IP parcial.

Per tant, el Titular de l’esmenta Sala del Social, entén que per la part actora, en concret per a la seva professió d’encofrador, precisa de mobilitat del canell dret, la qual està afectada en més d’un 50% pel que no dóna lloc a una IP Total, però si és tributari d’una IP Parcial, declarant a l’actor beneficiari d’una indemnització de 24 mensualitats, ja que les seqüeles del canell dificulten o fan més penoses algunes tasques de la professió habitual però no consta afectació de la funcionalitat de la mà.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.