Novetats fiscals incloses en la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals i altres normes aprovades recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener del 2016.

A continuació els informem de les principals novetats fiscals incloses en la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals i altres normes aprovades recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, llevat d’algunes excepcions, i aprofitem per recordar algunes novetats de l’última reforma fiscal que entren en vigor aquest any:

 

IRPF:

 

Eleva de 500 a 1.500 el límit màxim de deducció aplicable per primes satisfetes a assegurances de malaltia a l’efecte de calcular el rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa, així com l’import de la retribució del treball en espècie exempta derivada de les primes satisfetes per l’ocupador a assegurances de malaltia del treballador, quan la persona objecte de tal cobertura sigui una persona amb discapacitat.

Els recordem que entren en vigor les novetats introduïdes en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA, i que afecta als límits excloents del règim de mòduls, i que també exclou del sistema a les activitats incloses en les divisions 3 , 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% el 2015, entre altres canvis.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Amb efectes a partir l’1 de juliol de 2016, modifica la forma de càlcul de l’incentiu fiscal de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, el denominat internacionalment «patent box», i estableix un règim transitori per a les cessions del dret de ús o d’explotació d’actius intangibles que s’hagin realitzat o es realitzen abans o des de l’entrada en vigor de la Llei 14/2013 (2013.09.29).

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2015, es torna a flexibilitzar el requisit dels ingressos totals perquè determinades entitats parcialment exemptes no hagin de presentar la declaració de l’IS (entitats i institucions sense ànim de lucre no subjectes a la Llei 49/2002, les unions, federacions i confederacions de cooperatives, els col·legis professionals, les associacions empresarials, …). Els ingressos totals del període impositiu no poden superar els 75.000 euros anuals. Inicialment s’havia establert el límit en 50.000 € anuals.

 

IVA

Les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que amb efectes de 1 gener 2016 passin a tenir la condició de contribuents en l’Impost sobre Societats i, per tant, cessin en el règim especial del recàrrec d’equivalència de l’IVA, podran deduir en l’autoliquidació corresponent al període en què es produeixi aquest cessament, la quota resultant d’aplicar el valor d’adquisició de les seves existències inventariades en la data de cessament, IVA i recàrrec d’equivalència exclosos, els tipus de l’esmentat impost i recàrrec vigents en la mateixa data.

Per a l’exercici 2016 i 2017, el límit excloent del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca és de 250.000 €.

 

ALTRES INFORMACIONS:

Es prorroga durant l’exercici 2016 la vigència de l’Impost sobre Patrimoni.

L’IPC general interanual desembre de 2015 se situa en el 0,0%.

 

RECORDATORI D’ALGUNES NOVETATS DE LA REFORMA FISCAL QUE ENTREN EN VIGOR EN 2016

 

IRPF:

 

Entra en vigor l’escala de gravamen GENERAL prevista a la reforma fiscal per a l’any 2016, en què es tornen a reduir els tipus marginals aplicables, entre un 0,5% o un 1% segons tram; i d’acord, per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball segons en el procediment general, s’aplicarà la nova escala amb els tipus reduïts.

El percentatge de retenció “general” dels rendiments del treball per la condició d’administradors i membres de consells d’administració, serà del 35% a partir de l’2016. El percentatge de retenció reduït quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros serà del 19% el 2016.

El percentatge de retenció i ingrés a compte el 19% que preveu l’article 101 de la llei, rendiments del capital mobiliari (dividends, interessos, procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de l’arrendament o subarrendament de béns mobles, negocis o mines …) , guanys patrimonials de transmissions o reemborsament accions i participacions d’IIC, de premis, d’aprofitaments forestals dels veïns en forests públiques, rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, és aplicable a partir de 2016.

El percentatge de retenció relacionat amb els plans d’estalvi a llarg termini, o per imputació de rendes per cessió drets d’imatge (art.92.8 LIRPF), serà del 19% a partir 2016.

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, continuarà sent del 15%.

El tipus de de retenció dels rendiments d’activitats professionals, qualsevol que sigui el nivell d’ingressos, continua establert en el 15%. El tipus aplicable durant els tres primers anys d’inici de l’activitat professional, així com per recaptadors municipals, mediadors d’assegurances, etc., continua establert en el 7%.

Es redueixen en un 0,5% els tipus impositius de l’escala de gravamen de l’ESTALVI (19%, 21, 23%).

SOCIETATS

El tipus de retenció o ingrés a compte que s’aplica amb caràcter general en l’Impost sobre Societats també es redueix, i serà del 19% a partir del 2016.

El tipus de gravamen general serà del 25% a partir de 2016. No obstant això, les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, al tipus del 15% , excepte que hagin de tributar a un tipus inferior. Aquest tipus reduït no pot aplicar-se a les entitats patrimonials.

Elimina l’escala de tributació del règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió. Per tant el tipus de gravamen serà del 25% per a tota la base imposable a partir de 2016.

Redueix els percentatges de deducció per reinversió de beneficis extraordinaris amb operacions a terminis o amb preu ajornat, que seran el 7% i 12% per a les rendes integrades en la base imposable dels períodes impositius iniciats a partir de 2016.01.01.