Per reclamar salari de categoria superior has de fer tasques enquadrades en la mateixa

Per reclamar salari de categoria superior has de fer tasques enquadrades en la mateixa

Per tenir dret a les retribucions corresponents a les funcions efectivament realitzades és necessari no solament que l’exercici d’aquestes funcions de grup superior passin de manera evident a les que són atribuïdes al seu grup professional, sinó que cal que entrin en ple a les assignades en la categoria superior, segons Sentència del Tribunal Suprem de 10 de febrer de 2.016.

Un treballador, que ve prestant serveis amb la categoria de caminer, realitza funcions de vigilància d’explotació i conservació de les carreteres de domini públic de la xarxa autonòmica provincial, motiu pel qual reclama la diferències salarials entre les retribucions del grup assignat i el grup superior. Estimada la demanda a la instància, en suplicació es desestima per entendre que les funcions efectuades pel treballador, si bé excedeixen de les atribuïdes als caminers, no entren de ple en les del grup superior, sent majoritàriament les pròpies de la seva categoria .

No obstant això el Tribunal Suprem li dóna finalment la raó, perquè entén acreditat que les funcions realitzades entren en ple a les assignades a la categoria superior i no únicament que les seves funcions excedeixen de manera evident a les que són atribuïdes a la seva categoria professional.