Període de prova i embaràs

El període de prova es troba regulat en l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors, és un instrument que permet tant a l’empresari com al treballador rescindir el contracte de treball sense haver de justificar les causes de la resolució contractual, i sense haver d’abonar indemnització alguna al treballador.

El període de prova li permet a l’empresari veure com es va desenvolupant el treballador en el seu nou lloc de treball, i poder resoldre el contracte, quan l’Empresari entengui que l’empleat no ha superat el període de prova de forma satisfactòria.

Tot això es manté inalterable excepte en el cas de les treballadores que estiguin embarassades, doncs, el nou Reial Decret Llei 6/2019 de 1 de Març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, ha modificat la redacció de l’apartat 2 de l’article 14 de l’Estatut dels Treballadors establint una clàusula de protecció per a les dones embarassades que disposa el següents “la resolució a instància empresarial serà nul·la en el cas de les treballadores per raó d’embaràs, des de la data d’inici de l’embaràs fins al començament del període de suspensió a què es refereix l’article 48.4, o maternitat, llevat que concorrin motius no relacionats amb l’embaràs “.

Amb aquesta nova redacció l’Empresari que vulgui rescindir el període de prova d’una treballadora haurà de tenir en compte que si la mateixa està embarassada, hauran de concórrer motius que justifiquin l’extinció i que siguin aliens a la situació d’embaràs, en cas contrari ens toparíamos davant la possibilitat que la resolució contractual sigui qualificada com nul·la.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.