Reial decret llei per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació