Revaloració de les pensions del sistema de la seguretat social per a l’exercici 2016.

REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A l’EXERCICI 2016.

En compliment del mandat de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, el Reial Decret 1170/2015, de 29 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2016 fixa els criteris de revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social per a l’exercici esmentat, i preveu la seva revalorització en un 0,25 per cent, que s’aplicarà a l’import mensual que tingui la pensió a 31 de desembre de 2.015.

D’acord amb aquestes previsions legals, aquest Reial decret estableix una revaloració general de les pensions de la Seguretat Social, inclòs el límit màxim de percepció de pensions públiques, del 0,25 per cent. Pel que fa a les pensions contributives (incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat ia favor de familiars) el límit màxim serà de 2.567,28 € (x 14 pagues = 35.941,92 €).

Igualment, es fixa una revaloració del 0,25 per cent de les quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva quan es percebin rendes anuals inferiors a 7.116,18 €, de les pensions no contributives d’aquest sistema, així com de les pensions no concurrents de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa, que ascendirà a 5.698,00 € / any. Així mateix, s’actualitzen les quanties de les assignacions a favor de fills amb discapacitat amb 18 o més anys.