Revocada l’alta a la Seguretat Social d’una treballadora contractada tan sols un mes abans de donar a llum per cobrar la prestació de maternitat

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria de 3 de maig de 2016 la Sala del Contenciós-Administratiu, decreta anul·lar l’alta d’un mes a la Seguretat Social d’una treballadora en constatar que la vinculació contractual era fictícia, i per tant , ens topem davant d’un frau de llei amb l’ànim de perseguir la prestació de maternitat, en aquest supòsit, indeguda.

Els fets que van donar lloc a indicada decisió per l’Alt Tribunal de la comunitat de Cantàbria, va ser la parca durada de la contractació de tan sols un mes i el nexe temporal amb el fet causant, és a dir, la immediatesa del naixement del nounat.

Indicats fets que van assegurar la fallada de la Sentència vénen avalats per la presumpció de certesa de l’acta estesa per la Inspecció de Treball i de Seguretat Social, la qual va comprovar, entre altres fets, que la dona era l’única treballadora per compte aliè que l’empresa havia contractat des de la seva constitució. A més, la contractant (un bufet d’advocats) no va saber definir les funcions que executava la suposada emprada “en tractar-se de treballs administratius en general”. A la suma, durant el període de descans maternal de la treballadora, la mateixa no va ser substituïda ni tampoc a posteriori de suggerit periple temporal, quan la dona va disposar de prendre una excedència per a la cura del seu fill. Nuat amb l’anterior, l’empresa va cotitzar per bases mínimes amb aplicació del salari mínim tot i resultar aplicable el conveni col·lectiu de despatxos d’advocats i unes taules salarials superiors.

Per tot l’exposat, la Sala conclou, i cito textualment, que; “Es dedueix el caràcter simulat i fictici de la contractació i l’alta a la Seguretat Social, que no tenen altra causa o finalitat que l’obtenció en frau de llei de les prestacions per maternitat i posterior pas a la situació d’excedència per cura de fill amb els beneficis que comporta ”

Sense perjudici del que antecedeix, i atès que s’ha confirmat una simulació, l’empresa és coautora d’això, i en conseqüència, després de la Sentència no està eximida d’una sanció administrativa.

Assegut el que precedeix, sembla ser que un favor a vegades pot sortir molt car, és per això que davant de prendre qualsevol decisió que després li suposi un gravamen inesperat, consulteu-nos la legalitat del que es proposa, Lúquez i Associats li brindarà l’opció més equànime als seus interessos per poder emprendre la decisió correcta.