Salari mínim interprofessional per a 2017

En compliment del mandat al Govern per a fixar anualment el salari mínim interprofessional, contingut en l’article 27.1 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es procedeix mitjançant el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre a establir les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2017. les noves quanties, que representen un increment del vuit per cent respecte de les vigents entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, són

23,59 euros / dia

707,70 euros / mes

Això, implicarà que el salari límit en l’abonament de prestacions per part del FOGASA serà per a aquest 2.017 de 54,84 euros / dia, el que implicarà que la quantitat màxima a abonar en concepte de salaris per aquest Organismes sigui de 6.592,80 € (deutes de 120 dies o més) i d’una indemnització de 20.016,60 €.