Salari mínim interprofessional per al 2016

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER 2016

En compliment del mandat al Govern per a fixar anualment el salari mínim interprofessional, contingut en l’article 27.1 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es procedeix mitjançant el Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre a establir les quanties que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2016. Les noves quanties, que representen un increment de l’u per cent respecte de les vigents entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, són

21,84 euros / dia

655,20 euros / mes

Això, implicarà que el salari límit en l’abonament de prestacions per part del FOGASA serà per a aquest 2.016 de 50,86 euros / dia, el que implicarà que la quantitat màxima a abonar en concepte de salaris per aquest Organismes sigui de 6.103,20 € (deutes de 120 dies o més) i d’una indemnització de 18.563,90 €.