Sentència dictada pel Jutjat del Social nombre 2 de Sabadell cas FUNNYDENT

Recent Sentència dictada pel Jutjat del Social nombre 2 de Sabadell de data 7 de novembre de 2016, en la qual ha intervingut Lúquez Associats com assistència lletrada i en què es dicta la nul·litat dels acomiadaments de les nostres representades, ex-treballadores de la clínica dental FUNNYDENT (clínica dental que va tancar inesperadament seus nou centres de treball i que va deixar a centenars de pacients amb tractaments a mitges).

El criteri que segueix la jutjadora en la seva sentència, era el que aquest despatx defensava, en produir-se tots els acomiadaments de forma immediata, fent cas omís a les norma del nostre ordenament jurídic. El nostre legislador estipula en el seu article 51 de l’Estatut dels Treballadors que els acomiadaments que superin uns determinats llindars pel que fa al nombre de treballadors, s’ha de realitzar per mitjà d’un Expedient de regulació d’Ocupació. En cas de no fer-se així, s’entén que queden vulnerades les garanties establertes en la Llei per a aquests casos, i per aplicació de l’article 122.1b de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, aquests es consideraran nuls de ple dret per tractar-se de frau de llei. ”

Un cop més Lúquez Associats es confirma en la defensa dels drets recollits en l’ordenament jurídic-laboral, en aquest cas els drets dels trabajdores.