Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l’acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l’Estatut dels Treballadors procedit per l’empresa

Lúquez Associats ha rebut Sentència favorable dels jutjats socials de Sabadell, en el qual confirma l’acomiadament objectiu fundat en causes econòmiques ex article 52 c) de l’Estatut dels Treballadors procedit per l’empresa. En el supòsit enjudiciat la controvèrsia radicava en l’exoneració de la Companyia en l’abonament de la indemnització legal al treballador per causes de liquiditat o falta de tresoreria, tal com estableix el propi article 53.1 b) de la normativa d’aplicació, en el moment de la comunicació de l’acomiadament, és a dir, la simultània posada a disposició del quantum indemnitzatori. En aquest sentit la jutjadora recorda que l’Empresa ha d’aportar prova de citada situació de falta de liquiditat a l’empleat quan notifica la missiva extintiva, i acreditar fefaentment al·ludida situació en el moment de la notificació de l’acomiadament en l’acte de judici, sense ser rellevant si en temps posterior a la rescissió té o no falta de numerari.