Sentència obtinguda per Lúquez Associats sobre la condemna d’hores extraordinàries

Lúquez Associats ha obtingut una sentència favorable en matèria de reclamació d’hores extraordinàries no registrades per l’empresari, però si efectuades pel treballador.

L’empresa té l’obligació d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitzen els treballadors, que és el pressupost necessari per al còmput de les hores extraordinàries, la seva falta d’aportació al procés tot i la sol·licitud realitzada a l’efecte no pot perjudicar al treballador.

Dit l’anterior hem d’afegir, que l’examinada doctrina jurisprudencial, que diposita sobre qui reclama un excés habitual de jornada la càrrega d’acreditar-ho, ha de ser ineludiblement conjugada amb el principi de facilitat probatòria. En aquest sentit, des Lúquez Associats interessem com a prova en el nostre escrit de demanda que es requerís a l’empresari perquè aportés el concret registre d’entrades i sortides corresponent al període reclamat. Aquesta prova va ser admesa, sent requerida l’empresa demandada a l’efecte, no aportant a l’acte de judici cap tipus de registre.

Desatesa la càrrega processal que pesava sobre la demandada ex article 217 LEC, expressa la Sentència, que no cap ara dipositar sobre el treballador les conseqüències pernicioses derivades de l’incompliment, doncs va ser aquest diligent tractant de portar al procés els instruments de prova adequats per a la constatació de la seva pretensió, recordant que ha declarat la doctrina jurisprudencial que dit el registre és el mecanisme legal idoni d’acreditació de la jornada, i per tant, va ser estimada la demanda interposada per aquest bufet.