Treballs realitzats a l’estranger

Una empresa que presta serveis a l’estranger i necessita desplaçar a un dels seus treballadors, aquest tindrà dret a algun incentiu en el seu IRPF si compleix alguns requisits.

Els rendiments del treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger estan exempts de tributació en l’IRPF [LIRPF, art. 7.p] fins a un límit màxim de 60.100 euros anuals.

Perquè aquesta exempció sigui aplicable s’han de complir els següents requisits:

  • Cal que els treballs es realitzin efectivament a l’estranger. És a dir, que hi hagi un desplaçament del treballador fora del territori espanyol i que el centre de treball s’ubiqui, almenys de forma temporal, fora d’Espanya.

  • El treball s’ha de fer en benefici d’una entitat no resident a Espanya. Si aquesta entitat està vinculada amb la societat espanyola en la qual el treballador presta els seus serveis, s’haurà de demostrar que l’entitat estrangera és la veritable destinatària del servei i que aquest servei li aporta valor afegit (per exemple, refacturando els costos incorreguts pel desplaçament , incloent la part proporcional del salari del desplaçat …).

  • També cal que al país on es realitzin els treballs hi hagi un impost anàleg a l’IRPF espanyol, i que aquest país no sigui un paradís fiscal.

Si es compleixen els requisits indicats, el treballador no pagarà IRPF pel sou corresponent als dies en què estigui desplaçat.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.