Tributació Pensió de França per incapacitat.

PREGUNTA: França reconeix un contribuent una incapacitat permanent del 40% i li paga una renda vitalícia (pensió d’incapacitat permanent) que li és transferida trimestralment a Espanya, on té fixada la seva residència. Com tributa.

RESPOSTA: Les pensions procedents de França i satisfetes a una persona física resident a Espanya com a conseqüència d’una ocupació anterior, només es poden sotmetre a imposició a Espanya, llevat que es tracti de pensions públiques, les quals se sotmeten a imposició a França excepte si el pensionista, resident a Espanya, té la nacionalitat espanyola sense posseir, al mateix temps, la nacionalitat francesa.

Perquè la pensió pugui estar exempta de tributació en l’IRPF, la mateixa hauria d’estar reconeguda per la Seguretat Social o per les entitats que la substitueixin i ser conseqüència d’incapacitat permanent en els graus que determina el mateix article 7.f) de la LIRPF . Per això, en el present cas, la pensió d’incapacitat permanent percebuda gaudirà d’exempció sempre que es compleixin els següents requisits, els quals han de poder acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en Dret:

1r Que el grau d’incapacitat reconegut pugui equiparar-se en les seves característiques a la incapacitat absoluta o gran invalidesa.

2n Que l’entitat que satisfà la prestació gaudi, segons la normativa que li sigui d’aplicació, del caràcter de substitutòria de l’Seguretat Social.

Normativa / Doctrina: DGT V0004-14; CDI França