Un treballador té dret a adaptar la seva jornada?

 

L’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors estableix que:

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l’ordenació de el temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquestes adaptacions han de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.

Dues sentències recents ens mostren diferents consideracions jurídiques a favor i en contra sobre el dret a l’adaptació de jornada que preveu l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors;

  • Sentència de l’JS – Gijón – 2019.07.29 en matèria de Dret a l’adaptació de jornada per a la conciliació familiar.
  • Sentència de l’JS – Valladolid – 2019.07.31 en matèria d’Elecció de torn fix per tenir cura d’un familiar malalt.

El Jutjat del Social núm. 3 de Gijón rebutja la sol·licitud d’una treballadora que va sol·licitar adaptar la seva jornada en torn fix de matí per tenir cura del seu fill a l’entendre que la seva concessió perjudicaria la resta de companys. D’altra banda el Jutjat del Social núm. 2 de Valladolid estima la demanda interposada per un treballador i reconeix el seu dret a adaptar la jornada únicament en el torn de tarda, excloent el de nit, per poder atendre la seva mare malalta de 91 anys.

  • Hi ha la denegació si es perjudica als companys de treballador.

El Jutjat del Social núm. 3 de Gijón dóna la raó a l’empresa a l’entendre que han quedat acreditats els motius pels quals denega la sol·licitud de la treballadora. Raona la sentència que, ponderant els interessos de la treballadora vs els de l’empresa i també el perjudici sobre els companys, és lícita la denegació de la sol·licitud.

Per al Jutjat el dret a l’adaptació de jornada no és un dret indisponible de l’treballador, ja que s’han de tenir en compte també les necessitats de l’empresa i fins i tot les de la resta de companys. En aquest sentit denega la petició d’una treballadora d’adaptar la seva jornada a el de torn exclusivament de matins a l’entendre que el seu reconeixement suposaria un perjudici per a la resta de treballadors, ja que veurien alterats de manera significativa el seu horari.

  • Hi ha la concessió de l’adaptació per cura de persones grans dependents.

El Jutjat núm. 2 de Valladolid avala la petició d’adaptació realitzada per un treballador dirigida a concretar la seva jornada laboral exclusivament en el torn de tarda invocant, en essència, la necessitat de conciliar la seva vida laboral amb la cura de la seva mare, en situació de dependència.

En aquest cas, raona la sentència, en la comunicació de denegació adreçada a el treballador no s’al·leguen per l’empresa les existència de dificultats en l’organització de la feina que puguin impedir o dificultar eximir de torn de nit, sense que tampoc, a la vista de la prova practicada en l’acte de judici, s’hagi constatat que suposi un perjudici organitzatiu.

Així doncs per al Jutjat núm. 2 el dret a l’adaptació de jornada permet a l’treballador triar torn quan l’empresa no acrediti la concurrència de raons organitzatives que impedeixin o dificultin accedir a la proposta. Per això, la sentència estima la demanda interposada per un treballador i reconeix el seu dret a no fer el torn de nit, passant a prestar serveis exclusivament en el torn de tarda, per poder atendre la seva mare dependent de 91 anys amb la qual conviu.

Per tot això, podem concloure que el dret d’adaptació de jornada que regula l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors no és un dret incondicional ni absolut, sinó que resta a l’estudi concret de les causes que originen el mateix, així com a les necessitats organitzatives o productives de l’empresa que puguin dificultar o impedir l’exercici de l’esmentat dret, de manera que s’han de ponderar els interessos de les dues parts i que aquests quedin suficientment acreditats en got d’eventual reclamació.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.