Ajuda extraordinària per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

S’ha publicat l’ORDRE EMT / 137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajuda extraordinària adreçada a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 ia persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

En el seu article 6 disposa que el termini establert per sol·licitar l’ajut s’inicia el dilluns 5 de juliol de 2021 a les 9:00 hora i finalitza el 15 de juliol de 2021 a les 15:00 hores.

REQUISITS PER ACCEDIR A L’AJUDA

Podran accedir a la inscripció prèvia aquells treballadors per compte aliè que:

a) Tinguin el domicili en un municipi de Catalunya.
b) Es trobin inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial de l’contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, a el menys un dia en el període comprès entre lƇ i el 31 de maig de 2021 o, en els casos de persones amb contracte fix discontinu que preveu la disposició final segona de el Reial decret-llei 2/2021, de 26 de gener, abans referenciats, en el termini esmentat.
c) Siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació de Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària prevista en l’article 9 de Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de desembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació , havent estat prorrogada la seva vigència fins al 30 de setembre de 2021 per l’article 4 de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig i modificat l’apartat 2 de l’article 9 per la disposició final segona de el Reial decret llei 2 / 2021, de 26 de gener, en el període indicat en l’apartat anterior, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part de l’SEPE, derivat d’un ERTO dins el mateix període de temps.
d) Compleixin els requisits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

TRÀMIT PER DEMANAR L’AJUDA

La inscripció prèvia es formalitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, havent d’emplenar el formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya: “Inscripció prèvia a l’ajuda extraordinària per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (juny 2021) “.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.