Conceptes retributius abonats

A partir del mes de març de 2014 els empresaris han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social tots els conceptes retributius de la nòmina de cadascun dels seus treballadors.

Aquesta nova obligació està regulada a l’article 190 de la Llei General de la Seguretat Social i ha estat modificat per la disposició final tercera del Reial Decret Llei 16/2013 de 20 de desembre.

Aquesta comunicació es realitzarà a través d’un fitxer anomenat “Fitxer CRA” (Conceptes retributius Abonats) que cada empresa enviarà per cadascuna de les seves comptes patronals. Per cada treballador s’haurà de desglossar les dades següents:

– Conceptes retributius

– Indicador de cotització inclòs i exclòs de la base de cotització.

– Import

Els conceptes estaran identificats per un codi que prèviament assigna Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquesta informació es genera en un fitxer mensual que s’enviés per Sistema Xarxa a Seguretat Social. En cada període de liquidació s’informarà de tots els conceptes retributius abonats als treballadors, juntament amb el seu import i amb independència que aquests conceptes cotitzin o no.

També serà necessari per emetre informació per a treballadors en formació o altres de característiques especials amb la Seguretat Social.

Els conceptes retributius que perceben els treballadors estaran inclosos o exclosos de la base de cotització acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 16/2013 de 20 de desembre, que com informat encapçalament modifica l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social.

L’estructura d’un fitxer CRA contindrà la següent informació:

Dades empresa

Dades treballadors

Conceptes retributivos.- Dins d’aquesta estructura, s’inclouran tants segments com a conceptes retributius amb obligació de comunicar tingui cada treballador.