El TEAC conclou definitivament la no exempció de la prestació per maternitat

Fa uns mesos, que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid declarava que la prestació per maternitat quedava exempta d’IRPF, contra el criteri que havia mantingut fins a la data l’Agència Tributària. No obstant això, referent a això s’acaba de dictar una nova sentència de 2 de Març per part del Tribunal Econòmic Administratiu Central dictada en unificació de criteri per la qual conclou que la prestació per maternitat pagada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social no està exempta en IRPF

El TEAC ressalta que la Llei de l’IRPF no recull de forma explícita cap exempció de la prestació quan és abonada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i completa la seva fonamentació afegint que el tracte fiscal diferenciat aplicable a les prestacions per maternitat satisfetes per la Seguretat social respecte a les prestacions per maternitat satisfetes pels altres Ens Públics (prestacions no contributives com l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec o la prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció de fill en les situacions de família nombrosa, monoparentals i en casos de mare amb discapacitat, prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples i l’anomenat “xec nadó”), que sí que estarien exemptes per contemplar expressament la Llei de l’impost, no és una cosa capritxós, sinó que obeeix a la diferent naturalesa de cada prestació.

En aquest sentit, explica el TEAC que “cal tenir present que la prestació de maternitat satisfeta per la Seguretat Social té la funció de substituir la retribució normal (no exempta en l’IRPF) que obtindria la contribuent pel seu treball habitual i que ha deixat de percebre en gaudir del corresponent permís. La causa real de concessió d’aquestes prestacions no és, per tant, la maternitat en si mateixa considerada com una finalitat a protegir, sinó la suspensió de la relació laboral que origina la situació de maternitat (…).

En canvi, les prestacions públiques per maternitat a càrrec d’altres ens diferents de la Seguretat Social són meres liberalitats a favor del beneficiari en una situació que el nostre ordenament ha considerat que mereix una especial protecció “.

El criteri del TEAC és vinculant per a tota l’Administració tributària i és coincident amb l’adoptat pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia en Sentència de 27 d’octubre de 2016, apartant-se del mantingut al respecte pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid en Sentència de 6 de juliol de 2016. el TEAC d’aquesta manera es tanca la via administrativa, si bé es manté la judicial que, amb sentències en els dos sentits, està a l’espera que el Tribunal Suprem sent doctrina (fins a la data s’haurà d’estar a el que els Tribunal Superiors de Justícia de cada CCAA vagin dictaminant). Pel que estarem atents a possibles resolucions en aquesta matèria.