El Tribunal Suprem fixa la interpretació dels requisits de la jubilació activa

Sí que és compatible treballar amb cobrar la pensió de jubilació, la normativa preveu la trucada jubilació activa, que permet compatibilitzar la feina a temps parcial o complet per compte propi o aliè, amb el cobrament del 50% de la pensió de jubilació amb unes obligacions de cotització limitades. La intenció d’aquest tipus de jubilació, com està recollit en l’exposició de motius del Reial decret llei 5/2013 de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu, és afavorir l’allargament de la vida activa, reforçar la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social, i aprofitar en major mesura els coneixements i experiència d’aquests treballadors.

El problema és que hi ha requisits legals que fan d’aquesta situació un assumpte complicat i controvertit. En moltes ocasions, les característiques del cas concret fan necessari que la justícia intercedeixi per interpretar la millor solució. L’última sentència pronunciada pel Tribunal Suprem (TS) sobre aquest tema, a 30 de maig de 2017, fixa els requisits requerits per poder concedir la jubilació activa. El cas del que s’ocupa la sentència va arribar al TS a través d’un recurs de cassació per a unificació de doctrina contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries (TSJAS) que negava a un jubilat el cobrament de la jubilació activa per no complir els requisits exigits en el Reial decret llei. El problema que es planteja davant del TS és determinar si cal tenir reconegut un percentatge que doni dret a una pensió de jubilació del 100% de la base reguladora en el moment d’accedir-hi o si pot demanar aquest 100% amb les cotitzacions efectuades pels treballs posteriors a la jubilació.

Doncs bé, el TS dóna la raó al tribunal asturià i, per tant, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, argumentant la necessitat que concorrin dos requisits per a gaudir de la jubilació activa:

· Es requereix en primer lloc tenir reconeguda una pensió de jubilació per haver arribat a l’edat exigible legalment en cada cas i,

· En segon lloc, que la pensió reconeguda sigui equivalent al 100% de la base reguladora corresponent “.

Això implica, com bé aclareix la sentència, que existeix “la necessitat d’haver-se jubilat amb una pensió equivalent al 100% de la base reguladora de la mateixa, per poder fer compatible el treball amb la pensió reconeguda”. Aquesta pensió a la qual es té accés no serà del 100%, sinó un 50%, i no és possible arribar al 100% amb cotitzacions posteriors.

El recurrent, en el moment de causar la prestació per complir l’edat de jubilació tenia 11.187 dies cotitzats i dret a un percentatge del 88,79% de la base reguladora, xifra inferior, per tant, al 100% exigit per la norma. Així, el jubilat no compleix els requisits d’accés a la jubilació activa i, per tant, no pot cobrar el 50% de la prestació.