El Tribunal Suprem sentència que l’adaptació del lloc de treball per risc durant l’embaràs o lactància no pot suposar perjudici econòmic

La sentència dictada pel Tribunal Suprem, en data 24 de gener de 2017 dóna resposta a una metgessa embarassada a la qual s’adapta el seu lloc de treball durant el seu embaràs i el seu període de lactància quan s’incorpora al seu lloc després de la baixa maternal, en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Segons aquesta adaptació, deixa de fer i de cobrar guàrdies, amb el consegüent detriment en les seves retribucions, situació que ella denuncia com discriminació per raó de sexe. Tot i que els tribunals inferiors van negar la seva causa, l’alt tribunal ha reconegut el seu dret a cobrar una mitjana de les guàrdies que no va treballar ni cobrar. Així mateix, li ha reconegut una indemnització per danys morals valorada en 6251 euros.

La Sentència del TS, a l’hora de concretar els conceptes que han d’integrar la retribució en aquesta situació, posa de manifest que “en l’ordenament jurídic espanyol la treballadora que, per raó de la seva situació de risc durant l’embaràs o lactància, ha de ser protegida amb la suspensió del contracte de treball -per no ser possible l’adaptació o el canvi de lloc-, passa a percebre la prestació consistent en el 100 per 100 de la base reguladora corresponent. Això comporta prendre com a base reguladora la corresponent al mes anterior a la baixa i, per tant, a incloure en la mateixa el salari percebut en aquesta mensualitat, incloent-hi, en definitiva, tots els complements salarials. “Afirmant el Tribunal,” que en aquests supòsits de suspensió del contracte no hi ha dubte del respecte al principi del manteniment dels drets retributius de les treballadores “” es fa així difícil sostenir que quan l’adaptació del lloc és possible, la treballadora afectada pugui patir una disminució salarial que, no només es produeix en relació amb la situació habitual de prestació de serveis -és a dir, quan no hi ha riscos, es realitzen efectivament les guàrdies-, sinó fins i tot pel que fa als emoluments percebuts en el cas de suspensió del contracte de treball, en què, com hem vist, les cotitzacions per les guàrdies mèdiques del mes anterior tindran reflex també en la prestació. ”

El Tribunal Suprem ha emès aquesta sentència d’unificació de doctrina, assentant definitivament el criteri que cap dona, ni embarassada ni lactant, ha de patir detriment en les seves retribucions per causa de la protecció de la seva salut, la del fetus o la de la criatura lactant.