Els delegats de prevenció tenen dret a accedir als informes resultants de la investigació per l’empresa dels danys per a la salut dels treballadors

Els delegats de prevenció tenen dret a accedir als informes resultants de la investigació per l’empresa dels danys per a la salut dels treballadors

Recent Sentència del Tribunal Suprem de 2016.02.24 indica que els delegats de prevenció tenen dret a accedir, igual que les autoritats laborals, als informes i documents resultants de la investigació per l’empresa dels danys per a la salut dels treballadors , ja que aquests informes formen part del procés global d’avaluació dels riscos laborals. Quan la informació estigui subjecta a limitacions per poder afectar la intimitat del treballador que pateix els danys, només pot ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.

Per tant la investigació d’accidents de treball i malalties professionals (entesa com a investigació dels danys per a la salut, és a dir, de les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina), no és una activitat autònoma, sinó una part del procés d’avaluació dels riscos laborals, com a element eventualment determinant de la revisió de l’avaluació inicial. L’accés als resultats d’aquesta investigació forma part del dret d’informació sobre l’avaluació de riscos, de manera que l’autoritat laboral té dret a accedir a aquests investigacions i, per tant, també tenen dret a això els delegats de prevenció.