¿Es pot reclamar contra una clàusula sòl?

ES POT RECLAMAR CONTRA UNA CLÀUSULA SÒL?

La resposta seria sí, quan que es donen les condicions que explicarem a continuació, i sempre que el client actuï com CONSUMIDOR.

Són moltes les hipoteques on s’estableix un interès mínim fix, que no es veurà afectat per les possibles baixades de l’Euribor si aquest és inferior a aquest mínim. A aquest pacte se li denomina CLÀUSULA SÒL.

Aquesta clàusula sòl sol venir acompanyada d’una anomenada CLÀUSULA SOSTRE, que és un límit d’interès màxim fix per al cas hipotètic que l’EURIBOR pugés més enllà del pactat.

Fins aquí pot semblar que aquests termes poden resultar absolutament legals. No obstant això, la pràctica ens ha demostrat que no és així. La realitat és i ha estat la següent:

En moltes ocasions FALTA RECIPROCIDAD, és a dir, hi ha ocasions en què es pacta una clàusula sòl però no hi ha clàusula sostre.
Sovint hi ha desproporcionalitat entre l’interès pactat per la clàusula sòl i la clàusula sostre, de manera que si s’aplica la clàusula sòl sempre, però no la clàusula sostre, perquè l’entitat financera va establir una clàusula sostre que sabia, per endavant, que mai es donaria, mentre que la clàusula sòl si.
També hi ha ABSÈNCIA d’OFERTA VINCULANT de la hipoteca, és a dir, el lliurament d’una informació detallada i veraç de la mateixa, que hagi estat acceptada (signada) pel client. L’oferta vinculant forma part dels principis de transparència, claredat, concreció i senzillesa de les clàusules, i la necessitat que el consumidor sigui prèviament informat amb claredat del contingut del contracte, que contemplen els articles 5 i 7 de la Llei 7/1998 de 13 d’abril de condicions generals de la contractació i per l’article 60 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, modificada després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2014, de 27 de març (sobre l’oferta vinculant s’ha de tenir en compte, fins i tot, quan es va signar la mateixa com un element del consentiment informat, havent d’haver, fins i tot, dies d’antelació perquè pugui reflexionar sobre el contingut de la mateixa).

La declaració de nul·litat d’una clàusula sòl suposa l’aplicació de l’article 1303 del Codi Civil, i, per això, el client pagarà en atenció a l’Euribor i al coeficient pactat, sense tenir en compte aquest mínim establert.

La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 ha establert aquesta data com a límit per a la reclamació de les quantitats derivades de la clàusula sòl. No obstant això, hi ha sentències posteriors de jutjats concrets que no limiten el termini a aquesta data en aplicació dels articles 6.1 i 7.1 de la Directiva 93/13 / CEE, extrem sobre el qual la Comissió Europea, en data 13 juliol 2015 va emetre un informe on s’exposava que aquesta limitació de temps no era d’aplicació, extrem, per tant, que encara resulta controvertit.