Extinció del subsidi d’atur per percepció de rendes

Recent sentència emanada del Tribunal Suprem de data 28 de setembre del corrent any, considera que l’augment ocasional de rendes generat per la venda d’unes accions, és causa suficient per a promoure l’extinció del subsidi d’atur per a majors de 55 (llavors 52) anys i no la suspensió. Tal disposició ve motivada per no haver comunicat en temps i forma al SEPE suggerida percepció, i per tant, una modificació en els ingressos existents a la unitat familiar que podrien haver alternat el dret a la percepció del ja circunstanciado subsidi, no bastant la inclusió de tal guany patrimonial del beneficiari en l’IRPF del corresponent exercici. En congruència amb el que s’ha exposat, l’Alt Tribunal raona que ressenyada absència de notificació a l’entitat competent i legitimada, porta aparellada com a conseqüència jurídica l’extinció del subsidi d’atur i no la suspensió, encara que tals rendes es declarin amb posterioritat a l’efecte de l’IRPF .