Fons de Garantia Salarial

LGT. Prescripció dret a liquidar. Interrupció de la prescripció. Art. 68.1.c) LGT. Model resum anual IVA (model 390)

No poden equiparar les declaracions-liquidacions mensuals o trimestrals i la declaració informativa resum anual, ja que mentre que la presentació de la declaració-liquidació periòdica mensual o trimestral és una obligació formal que constitueix un instrument necessari per al compliment de l’obligació material del pagament del deute tributari, la presentació de la declaració-resum anual suposa el compliment d’una obligació que facilita la gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit, però l’objectiu immediat no és el pagament del deute que resulta en cada període de liquidació. D’aquesta manera, en no ser una actuació fefaent de l’obligat tributari conduent a la liquidació o autoliquidació del deute tributari, ja que en el resum anual no es produeix cap liquidació, la seva presentació no té virtualitat interruptiva del termini de prescripció del dret de la Administració per determinar el deute tributari. D’acord amb aquest criteri, cada període de declaració prescriuria pel transcurs de quatre anys des de la finalització del termini de presentació de la declaració-liquidació. RSL TEAC 2016.09.22.