La banca colpejada. Sentència sobre les clàusules sòl per part del tribunal de la Unió Europea

Fins fa pocs anys, tota la muntanya era orenga per a la banca, no fent cas al refranyer espanyol; gràcies a la Unió Europea, tant per la legislació comunitària com pels seus tribunals de justícia, això ha deixat de ser així.

 

El text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, va procedir a refondre en un únic text la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i les normes de transposició de les directives comunitàries dictades en matèria de protecció dels consumidors i usuaris que incidien en els aspectes regulats en ella, en compliment de la previsió recollida en la disposició final cinquena de la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris, concretament la Directiva 2011/83 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13 / CEE del Consell i la Directiva 1999/44 / CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen la Directiva 85/577 / CEE del Consell i la Directiva 97/7 / CE del Parlament Europeu i del Consell.

En la nova Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris es regulen les anomenades CLÀUSULES ABUSIVES.

A dia d’avui, si som consumidors, som capaços de discutir als bancs aspectes com els següents (ressenyem uns quants a títol d’exemple, sense ànim de ser exhaustiu):

Imposició d’un tipus d’interès de demora també abusiu, considerant-se com a tal a nivell hipotecari aquells interessos que superin tres vegades l’interès legal del diner.

Instauració d’un sistema de càlcul d’interessos substitutiu de l’IRPH que doni peu a abusos (com per exemple, la fixació com a tipus d’interès des de novembre 2013 a endavant l’últim que es va fixar a la data de la seva desaparició).

Es obligui el consumidor hagi de pagar les despeses de gestió, notari, Registre, despeses de taxació, i impostos derivats de la hipoteca (sentència 705/2015 de 23 de desembre). Aquests despeses solen pujar a més de tres mil euros quan estem davant d’una hipoteca propera als 150.000 €, per exemple.

Fixació de clàusules sòl, és a dir, la imposició per part de la banca d’un interès mínim (clàusula sòl) i un interès màxim (clàusula sostre), encara que amb la diferència que la clàusula sòl sempre es donava per l’esdevenir de l’economia, i mai la clàusula sostre. Per tant, es dóna un desequilibri entre banca i consumidor, el que dóna peu a l’abús. Gràcies al TJUE totes les clàusules sòl poden ser reclamades (des del seu inici), no limitant-se només a les generades des del maig 2013 (que era el aplicable fins ara com a conseqüència del que va indicar el Tribunal Suprem).

Altres abusos hem trobat en la nostra pràctica diària, com ha estat l’aplicació de tipus d’interès diferents als pactats, o el no descompte de bonificacions sobre els tipus d’interès.

Tot això li pot estar passant a vostè, i de fet segurament li ha passat (com és el tema de les despeses d’hipoteca abans referenciats que afecta la majoria dels ciutadans d’aquest país que tinguin hipoteca).

L’experiència ens obliga a aconsellar al client que sigui prudent, que no aculli sense més la proposta del banc, i que, en qualsevol cas, un advocat examini el cas.

Les respostes donades fins al dia d’avui per la banca no solen ser satisfactòries, pel que no confiem que, de per si, s’assoleixin solucions a l’assumpte sinó hi ha una intervenció reglada per part d’un professional de l’advocacia.

Des Lúquez & ASSOCIATS estem a la seva disposició per a l’examen de la seva hipoteca, i explicar-li els passos a seguir.

Li aconsellem que reuneixi la següent documentació (si no la té el seu banc es la de facilitar): escriptura d’hipoteca; imposat per la constitució de la hipoteca, i factures de notari, Registre, gestoria i taxació derivades de l’escriptura d’hipoteca; els rebuts pagats (els màxims possibles, i si poden ser tots millor).

Contacti amb nosaltres.