La impugnació de les eleccions sindicals no legitima al Comitè antic a negociar el conveni col·lectiu d’empresa (STS 2016.05.11)

En una empresa es celebren eleccions a representants dels treballadors en 2013 de les quals resulta un comitè de 21 membres que pertany a una plataforma independent. Aquest procés electoral i el seu resultat és impugnat per dos sindicats. Als pocs dies, comença la negociació d’un conveni col·lectiu d’empresa, però en la representació dels treballadors actua el comitè triat en 2005, ja que el resultant de les de 2013 havia estat impugnat.

La Direcció general de Treball competent impugna d’ofici el conveni col·lectiu d’empresa que surt d’aquesta negociació, per considerar que els representants dels treballadors que el van signar no reunien els requisits legals de legitimitat (ET art.87).

Confirma la sentència aquesta manca de legitimació per negociar i, per tant, la nul·litat per il·legalitat del conveni col·lectiu. L’empresa realitza una interpretació errònia de la possibilitat que el comitè del 2005 pugui mantenir-se en funcions, ja que això només és possible en el cas que no s’hagin promogut i celebrat noves eleccions (ET art.67.3).

En aquest cas, tot i la impugnació posterior, si es van celebrar eleccions de les quals va sortir un nou comitè. Saltar fins aquesta qüestió, seria el mateix que anticipar el resultat de la impugnació, que encara no s’havia resolt quan es va constituir la taula negociadora. La simple impugnació no invalida el procés, cal un pronunciament de l’òrgan competent.

Tampoc es pot entendre que el principi d’autonomia de voluntat de les parts permeti la negociació efectuada en aquest cas pel fet que fossin, segons sosté l’empresa, els representants dels treballadors els que la n’instin en el seu moment, perquè estem en aquest punt davant normes de dret necessari i com a tal, no disponible (ET art.87 i 88).

Si l’empresa albergava dubtes respecte de la legitimitat del nou comitè, només podia actuar al respecte després de la resolució que declarava nul el procés negociador o l’elecció derivada del mateix per poder iniciar un nou procés negociador dirigit a subscriure un nou conveni, però mai ressuscitar a un comitè que havia perdut vigència com que hi ha ia un nou electe.