L’Audiència Nacional considera obligatori el registre diari de jornada dels treballadors

L’Audiència Nacional considera obligatori el registre diari de jornada dels treballadors

L’Audiència Nacional considera en dues sentències, de dates 2015.12.04 i 2016.02.19, que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) “a efectes de l’ còmput d’hores extraordinàries “s’estén a tots els casos i no queda condicionada a la realització efectiva d’hores extres.

Segons recull l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, “a efectes del còmput de les hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s’ha de registrar cada dia i s’ha de totalitzar en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent “, i d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, els representants dels treballadors tindran dret a rebre còpia dels esmentats resums de la jornada.

L’Audiència rasa ara els dubtes que plantejava aquesta qüestió i entén que no es pot vincular el registre de jornada a la realització d’hores extres, perquè si no es disposa d’aquest registre, és materialment impossible saber si un treballador ha realitzat o no una jornada per sobre de la pactada. I referent a això, creu que resulta indiferent el que a l’empresa hi hagi un horari flexible o el fet que una part de la jornada es pugui dur a terme fora del centre de treball.

Si es confirma aquesta doctrina, les empreses hauran d’implantar mecanismes per registrar diàriament la concreta jornada realitzada per cada un dels treballadors en plantilla. Segons la pròpia Sentència “el registre diari de jornada, que no d’hores extraordinàries, és el requisit constitutiu per controlar els excessos de jornada i la seva negació col·loca els treballadors en situació d’indefensió, que no pot temperar-se, perquè les hores extraordinàries siguin voluntàries , ja que l’únic mitjà d’acreditar-les és precisament el control diari de la jornada, la actualització ja no deixarà dubtes sobre si es fan o no hores extraordinàries i si la seva realització és voluntària “.