L’Empresa ha de consignar els salaris de tramitació en cas de voler recórrer un acomiadament col·lectiu declarat nul

L’Empresa ha de consignar els salaris de tramitació en cas de voler recórrer un acomiadament col·lectiu declarat nul

Segons recent Sentència del Tribunal Suprems de 10 de Febrer de 2.016 si les sentències d’acomiadament col·lectiu són susceptibles d’execució definitiva quan l’acomiadament col·lectiu hagi estat declarat nul, sembla llavors palès que el pronunciament de condemna en relació amb l’abonament dels salaris de tràmit contingut en la sentència recorreguda ha d’anar unit a la correlativa necessitat de consignar aquests salaris per poder recórrer, consignació que, d’aquesta manera, servirà com a garantia de l’execució futura.

És a dir, en els supòsits d’acomiadaments col·lectius declarats nuls, l’efecte de la referida nul·litat és la immediata readmissió i l’abonament dels salaris deixats de percebre des de l’acomiadament fins a la sentència que declara la nul·litat, el que inexcusablement ha de conduir a la necessitat de consignar en el moment de recórrer la sentència per part de l’empresa condemnada.

La ponent, la magistrada Calb Ibarlucea, dictamina que correspon a l’empresa -en atenció a salari mensual, antiguitat, categoria i lloc de treball de cada treballador, coneguts per ella- efectuar els càlculs de l’import d’aquests salaris per procedir a la seva consignació per recórrer. No obstant això, en una posterior execució es pugui matisar, discutir i quantificar amb major precisió aquest import, segons la fórmula de l’article 247 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS).

El Tribunal Suprem, sota la vigència de la norma anterior, va considerar que no calia consignar aquests salaris de tràmit en els acomiadaments col·lectius declarats nuls. No obstant això el panorama legal ha canviat després que es van dictar aquests pronunciaments. D’una banda, l’article 124 de la LRJS, després de la reforma per la Llei 3/2012, estableix que en els casos de declaració de nul·litat de l’acomiadament col·lectiu “la sentència ha de declarar el dret dels treballadors afectats a la reincorporació al seu lloc de treball “i, a més, s’ha alterat l’article 247 de la LRJS, entenent que les sentència dictades en acomiadaments col·lectius declarats nuls són directament executives, el que ha fet canviar el criteri de l’Alt Tribunal per als acomiadaments col·lectius posteriors a 4 d’Agost de 2.013.