L’empresa no pot imposar la data de les vacances si els treballadors solien triar-se lliurement

 

Les empreses no poden imposar les dates de vacances als seus treballadors si abans els empleats les agafaven lliurement, segons una sentència de la Sala dels Social de l’Tribunal Suprem, amb data de el 7 de gener de 2020. Els magistrats han donat la raó als treballadors d’una empresa que abans de 2015 disposaven dels seus dies de vacances amb total llibertat i sense limitació de la companyia. La Sala ha condemnat l’empresa a seguir concedint els gaudeixis de períodes de vacances sense restriccions.

Fins 2015 els treballadors venien prenent les seves vacances anuals en les dates de la seva elecció, sense cap limitació per part de l’empresa. A partir de 2015 va començar a limitar les dates, sent l’empresa la que imposa a la seva conveniència els períodes de vacances. Els sindicats van denunciar a l’empresa en 2016 per canvis en les condicions de treball dels empleats en el Jutjat del Social.

Des de primera instància, la justícia ha donat la raó als treballadors, però l’empresa ha anat recorrent les sentències fins que ha arribat a el Tribunal Suprem. La Sala del Social ha condemnat “a l’empresa a seguir concedint els gaudeixis de períodes de vacances dels treballadors fixos discontinus de centre de treball tal com es venia fent”.

Els magistrats destaquen que el conveni col·lectiu de sector inclou que “totes les condicions econòmiques i de qualsevol índole contingudes en el present conveni, s’estableixen amb caràcter de mínimes, pel que les condicions actuals implantades en les diferents empreses que impliquin globalment condicions més beneficioses pel que fa al que estableix el present conveni, subsistiran per a aquells treballadors que vinguessin gaudint-“. I recorda que l’Estatut dels Treballadors estableix que els períodes de vacances “han de ser pactats” per conveni o per contracte individual.

Els jutges conclouen en la sentència que els treballadors han de “ser escoltats i tinguts en compte a l’hora de negociar el moment de gaudi de vacances i més si, com en el present cas passa, s’ha determinat aquest moment a la seva conveniència i sense restricció per part de l’empresa “.

“L’empresa no pot sota l’excusa de mer exercici de les seves facultats organitzatives i directives, alterar aquesta situació unilateralment, ja que la pràctica duta a terme durant anys va implicar l’existència d’una condició més beneficiosa”, subratllen en les conclusions legals.

A més, retreuen a l’empresa de recórrer les sentències per a modificar unilateralment un sistema de gaudi de vacances. “No es debaten les dates concretes de gaudi de vacances per part dels treballadors”, sinó directament la capacitat de decisió sobre les mateixes. La Sala ha posat en valor que la decisió de l’empresa suposa una minva de les condicions dels empleats i convida a l’empresa a seguir el procediment previst per a la modificació substancial de les condicions de treball previst en l’Estatut dels Treballadors.

Si un treballador resulta resulta perjudicat per la modificació substancial tindrà dret a rescindir el seu contracte i percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei prorratejant per mesos els períodes inferiors a un any i amb un màxim de nou mesos.

Si el treballador que no havent optat per la rescissió del seu contracte es mostri disconforme amb la decisió empresarial la pot impugnar davant la jurisdicció social. La sentència ha de declarar la modificació justificada o injustificada i, en aquest últim cas, reconeixerà el dret de l’treballador a ser reposat en les seves anteriors condicions, diu l’Estatut.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.