Mesures en matèria social del Reial decret llei 3/2016

Recentment s’ha publicat el Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social i que ha estat ratificat avui per al Congrés.

Pel que fa a les MESURES EN MATÈRIA SOCIAL, s’inclouen els articles 9 i 10 que es refereixen, respectivament, a l’actualització del límit màxim i de les bases màximes de cotització en el sistema de la Seguretat Social i als increments futurs del límit màxim i de les bases màximes de cotització i del límit màxim de les pensions del sistema de la Seguretat Social.

Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a l’any 2017

En la disposició addicional única encomana al Govern fixar, d’acord amb el que estableix l’article 27.1 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, el salari mínim interprofessional per 2017 amb un increment del 8% respecte de l’establert per 2016. Això suposa una pujada dels 655,20 € actuals el 2016 als 707,60 € mensuals en 14 pagues per 2017 (total anual 9.906,40 €).

Així mateix, el Govern ha de determinar l’afectació d’aquest increment a les referències al salari mínim interprofessional que es conté en els convenis col·lectius que ja estaven vigents anteriorment a l’entrada en vigor del Reial decret, amb la finalitat d’evitar que el mateix pogués produir distorsions en el seu contingut econòmic, així com en normes no estatals i en contractes i pactes de naturalesa privada.

Cotització a Seguretat Social (Actualització del límit màxim i de les bases màximes)

A l’empara de l’article 2.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, l’article 9 del Reial Decret disposa que, per a l’any 2017 s’actualitzen les quanties del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social, en els règims que ho tinguin establert, així com de les bases màximes de cotització en cada un d’ells, incrementant-les en un 3% respecte a les vigents en el present exercici.

Després d’aquests increments, la base màxima que actualment està fixada en 3.642 euros mensuals quedarà en 3.751,26 euros mensuals per a l’any 2017.

En canvi, la base mínima de cotització es correspon amb el salari mínim mesurat en 12 mensualitats a l’any. Això suposa que el sòl de 764,4 euros mensuals en 2016 es transformarà en 825 (707,6 si es mesuren amb 14 pagues) el 2017 per la pujada del 8% del salari mínim.