M’han acomiadat: puc compatibilitzar la pensió de viduïtat amb la prestació per desocupació?

M’han acomiadat: puc compatibilitzar la pensió de viduïtat amb la prestació per desocupació?

Una persona que està treballant ia la mateixa vegada percep una pensió per viduïtat pot ser acomiadada, en aquest cas es podria percebre la prestació per desocupació i alhora seguir cobrant la pensió de viduïtat?

L’article 282.2 de la Llei General de la Seguretat Social estableix que la prestació per desocupació és incompatible amb l’obtenció de prestacions de la Seguretat Social, llevat que aquestes haguessin estat compatibles amb el treball que va originar la prestació o el subsidi.

D’acord amb la anterior premissa l’article 223 de la mateixa LGSS quan parla de la compatibilitat de les prestacions de viduïtat diu que serà compatible amb qualsevol renda de treball.

Conclusió: Si la pensió de viduïtat és compatible amb el treball i les seves rendes, la qual serà també amb la prestació contributiva d’atur.

Així mateix, per la seva naturalesa, també són compatibles, mentre la desocupació és una prestació contributiva que es concedeix a l’individu per cessar en la seva relació laboral de manera involuntària, la pensió de viduïtat, és una prestació econòmica que tenen els beneficiaris d’una persona que mor estant d’alta, pensionista o incapacitada dins del règim de Seguretat Social.

Precisió a tenir en compte: No obstant això, un cop finalitzat l’atur la persona no podrà percebre el subsidi per desocupació ja que amb la pensió de viduïtat ja supera el requisit de no percebre rendes de més del 75% SMI (491,4 per 2016 ).