Modificades diverses normes en matèria de comptabilitat

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que constitueix el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el Codi de Comerç i en el text refós de la Llei de societats de capital per la Llei de 20 de juliol de 2015 i d’auditoria de comptes de l’ 26 juny 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses.

Simplificació de les obligacions comptables de les petites i mitjanes empreses: s’elimina l’obligatorietat d’elaborar l’estat de canvis en el patrimoni net. Es redueix la informació a incloure en la memòria en les següents àrees: activitat de l’empresa, aplicació del resultat, actius financers, passius financers, fons propis, situació fiscal, subvencions, donacions i llegats, ingressos i despeses i operacions amb parts vinculades. Nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles. Procediment sancionador abreujat que preveu la Llei d’auditoria de comptes. 4. Tractament comptable dels títols habilitants de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat, SA