Nòmines en contractes a temps parcial; Els dies de vacances compten per calcular l’hora de salari

En els casos en què el salari del conveni inclou la retribució a percebre durant les vacances, no es pot dividir sense més entre les hores que són exclusivament de treball efectiu i pretendre que aquest és el valor de l’hora de treball, segons estableix una sentència de l’Audiència Nacional, de 14 de juny de 2018.

  • En una altra sentència de l’Audiència Nacional de 30 de maig de 2018, en matèria de retribució durant les vacances, determina que no resulta contrària a dret la pràctica empresarial segons la qual durant el període de vacances la retribució es computa en funció de la jornada vigent en el moment del gaudi, ja que en principi no produeix efecte dissuasori algun ja que això implica que el treballador té garantit durant el seu període de vacances el salari que hagués percebut en cas de no haver gaudit de tal període de vacances.

La magistrada San Martin Mazzucconi, determina que aquesta operació matemàtica presenta un problema, que consisteix en què la jornada del conveni i el salari del mateix no són paràmetres equivalents, doncs, mentre el salari anual comprèn, a més de la prorrata de pagues extraordinàries, la retribució corresponent a vacances, la jornada anual recull exclusivament les hores de treball efectiu -excloses les vacances-.

  • Si el salari de conveni inclou la retribució a percebre en vacances, no hi dividir sense més entre les hores que són exclusivament de treball efectiu i pretendre que aquest és el valor de l’hora de treball. Aquest valor serà el de l’hora de treball més la part proporcional de la retribució per vacances.
  • Si les hores de treball es retribueixen incloent la part proporcional de vacances, com es deriva de la pretensió dels demandants, les vacances s’abonarien per segona vegada en la nòmina corresponent al mes del seu efectiu gaudi.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.