Nova sentència favorable a Lúquez Associats en matèria de reclamació enfront de FOGASA

En dates recents ens ha estat notificada Sentència de l’Jutjat del Social número 18 de Barcelona, en la qual s’estima la demanda interposada per la nostra clienta, condemnant a l’FOGASA a l’abonament de les prestacions peticionadas en la sol·licitud inicial per entendre que no s’ha produït la prescripció de les quantitats sol·licitades.

La nostra patrocinada prestava serveis per a una mercantil que a l’abril de 2012 va ser declarada en concurs voluntari, amb posterioritat, en el marc de el concurs es va procedir en data 2017.02.01 pel Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona a la venda de la unitat productiva d’aquesta primera mercantil a una nova societat, procedint-se a la subrogació de tots els treballadors a aquesta nova companyia.

Que després de haver-se produït la subrogació, la nova mercantil en data 2017.09.19 va ser declarada en concurs voluntari reconeixent per l’administrador concursal com a pròpia el deute de la primera companyia.

Després de l’extinció de la relació laboral en data 10 de gener de 2018, la treballadora va presentar sol·licitud de prestacions davant el FOGASA, petició que va ser rebutjada per citat organisme mitjançant Resolució de data 2018.07.04 per entendre que els conceptes salarials reclamats eren simples reconeixements de deute sense valor així com altres quantitats que ja havien prescrit o no meritaban dret a ser reclamats davant del mateix.

No obstant això el criteri de l’Entitat Pública ia tenor de demanda presentada per Lúquez Associats, sosté el magistrat que la paralització del deute queda suspès mentre estiguin vigents els expedients de concurs voluntari tramitats davant els Jutjats Mercantils, és a dir, el lapsus temporal que ha transcorregut és de 5 mesos entre la venda efectiva de la unitat productiva i el nou concurs sol·licitat per la nova mercantil, no podent considerar prescrits els conceptes sol·licitats en atenció a l’article 33.7 de l’Estatut dels Treballadors, estimant-se en conseqüència la petició formulada.

Si té qualsevol dubte, no dubti en contactar-nos, Lúquez ASSOCIATS compta amb professionals amb una llarga experiència en l’àmbit laboral que poden assessorar atenent a les seves circumstàncies concretes.