Novetats en algunes declaracions informatives tributàries

L’Ordre HFP / 1106/2017, publicada al BOE 2017.11.18, inclou les següents novetats:

 

Termini de presentació del model 347

 

Model 347 de Declaració anual d’operacions amb terceres persones

 

Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions realitzades durant l’any natural anterior

 

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació per Internet en el termini establert reglamentàriament per a cada declaració informativa, la presentació es pot efectuar durant els quatre dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

 

El nou termini de presentació serà d’aplicació a la declaració anual d’operacions amb terceres persones, model 347, de l’exercici 2018 i següents (les que es presentin a partir del 2019).

Per tant, la presentació del model 347 de l’exercici 2017 es realitzarà durant el mes de febrer de 2018

Termini de presentació dels models 171, 184 i 345

Model 171. Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l’any natural anterior.

Model 184. Entitats en règim d’atribució de rendes. Declaració informativa anual

Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les rendes obtingudes per l’entitat i les rendes atribuïbles a cadascun dels seus membres en l’any natural immediatament anterior.

Model 345. Declaració informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència. Declaració anual partícips i aportacions.

Termini de presentació: entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l’any natural anterior.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació per Internet en el termini establert reglamentàriament per a cada declaració informativa, la presentació es pot efectuar durant els quatre dies naturals següents al de finalització del termini esmentat.

Els nous terminis de presentació seran d’aplicació, per primera vegada, per a la presentació de les declaracions anuals corresponents a 2017 que es presentaran en 2018 (gener de 2018).

Nou model 190 per a la declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda.

En el nou model 190 destaquen els nous camps, com el del correu electrònic de la persona de contacte, o els que diferencien les percepcions dineràries segons deriven o no d’incapacitat laboral. La mateixa diferenciació s’estableix per a les percepcions en espècie.

En el nou model 190 s’hauran d’incloure totes les beques exemptes en virtut del art.7.j) de la Llei de l’IRPF, fins i tot les de quantia inferior a 3.000 euros anuals.

Les modificacions seran d’aplicació, per primera vegada, per a la presentació de la declaració anual corresponent a 2017, que haurà de presentar-se en 2018.