PROPOSTA CIRCULAR mínim exempt contractació -autónomos conciliació familiar – RD-llei 1-2015

El Reial decret llei 1/2015, publicat recentment, estableix un nou incentiu per a la creació d’ocupació, consistent en la fixació d’un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors quan es compleixin determinades condicions i requisits.

El benefici en la cotització podrà aplicar-se als contractes indefinits, en qualsevol de les seves modalitats i formalitzats per escrit, celebrats entre lƇ de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016, sempre que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa.

Els primers 500 euros de la base mensual corresponent a contingències comunes quedaran exempts de cotització empresarial quan el contracte se celebri a temps complet. Quan el contracte se celebri a temps parcial, aquesta quantia es reduirà en proporció al percentatge en què disminueixi la jornada de treball, que no podrà ser inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps complet.

Aquesta bonificació o reducció s’aplicarà durant un període de 24 mesos, i en el cas d’empreses amb menys de 10 treballadors la mesura es prolongarà durant 12 mesos més, quedant exempts durant aquest últim període de l’aplicació del tipus de cotització dels primers 250 euros de la base de cotització o la quantia proporcional en els supòsits de contractació a temps parcial.

Per beneficiar-se d’aquestes reduccions o bonificacions, les empreses han de complir una sèrie de requisits, com el de mantenir, durant 36 mesos, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguit, almenys, amb aquesta contractació, o el requisit de no haver extingit contractes per causes objectives o per acomiadament disciplinari que hagin estat declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes amb dret al benefici.

La norma estableix els supòsits en què no es pot aplicar la mesura, com són, entre altres, les relacions laborals de caràcter especial i la contractació de determinats familiars de l’empresari.

L’incentiu també és aplicable en el supòsit de persones que s’incorporin com a socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que aquestes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri, així com als que s’incorporin com socis treballadors de les societats laborals.

El Reial decret llei també estableix una BONIFICACIÓ als treballadors AUTÒNOMS per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Aquesta mesura consisteix en una bonificació en la quota d’autònoms per contingències comunes per un termini de fins a 12 mesos, en una quantia vinculada a la base mitjana de cotització dels últims dotze mesos, en el supòsit de cura de menors de 7 anys que tinguin al seu càrrec, o en el supòsit de tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament, en situació de dependència acreditada.

L’aplicació de la bonificació estarà condicionada a la permanència en alta en el RETA ia la contractació d’un treballador, a temps complet o parcial, que s’ha de mantenir durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la durada del contracte ha de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d’inici del gaudi de la bonificació. Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50%.

Només tindran dret a la bonificació els treballadors per compte propi que no tinguin treballadors assalariats a la data d’inici de l’aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa.

En tot cas, el treballador autònom que es beneficiï de la bonificació s’ha de mantenir en alta a la Seguretat Social durant els 6 mesos següents al venciment del termini de gaudi de la mateixa. En cas contrari estarà obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida.

Si estan interessats en alguna / es d’aquestes mesures o volen conèixer més detalls poden contactar amb el nostre despatx.