Quan s’acordi reducció de jornada cal acordar simultània reducció salarial

Quan s’acordi reducció de jornada cal acordar simultània reducció salarial

Una empresa ha de mantenir el salari complet a una treballadora amb la qual va acordar una reducció de jornada en trigar gairebé un any i mig en adonar-se que no ho havia reflectit en l’acord. Tot i que la lògica sembla fer pensar que una reducció de la jornada laboral comporta un descens proporcional del salari, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid -i abans el jutjat social en primera instància- ha assenyalat que no es pot pressuposar que això sigui així si no es recull explícitament en l’acord signat amb el treballador, segons una sentència de novembre de 2015.

En aquest cas, una empleada d’una empresa de neteja va acordar un canvi de centre de treball amb una reducció de jornada de 15 hores setmanals des de les 22 hores inicials. Des de la signatura de l’acord, la companyia li ha estat abonant el mateix salari que percebia abans de la reducció de jornada i no va ser fins a 17 mesos després quan li va enviar el primer requeriment demanant-li la quantitat indegudament percebuda. Tot i que el conveni col·lectiu recull clarament que “si es realitzés jornada inferior a la completa, es percebrà a prorrata el salari”, el TSJ de Madrid especifica que el pacte s’ha d’interpretar en la seva literalitat.

Per això és molt important redactar acords molt precises que confirmin per escrit possibles decisions acordades de manera oral. Simplemenes haver afegit en este acord una clàusula que indiqués que el nou salari es fixarà segons conveni o es reduirà en proporció a la reducció acordada podria haver ajudat a l’organització a que els tribunals li haguessin donat la raó. Quan una empresa pacta amb un empleat un canvi en les seves condicions laborals, com és el de la reducció de jornada per trasllat de centre, han de quedar molt clars en quins termes es durà a terme, les causes que ho justifiquen, com es fa la transformació i des de quan entra en vigor el canvi.