Què passa si no s’efectua la crida a tots els fixos discontinus que té l’empresa per falta de treball?

Què passa si no s’efectua la crida a tots els fixos discontinus que té l’empresa per falta de treball?

El treballador fix discontinu és aquell que realitza treballs que tinguin el caràcter de fixos discontinus i no es repeteixin en dates certes, dins del volum normal d’activitat de l’empresa (article 15.8 de l’Estatut dels Treballadors). L’aspecte determinant d’aquest tipus de contractes és la imprevisibilitat per determinar la data de realització dels treballs. Monitors d’esquí, socorristes, cambrers, són exemples de treballadors fixos discontinus.

L’Empresa, que tingui al seu servei aquest tipus de treballadors, està obligada a la seva crida cada vegada que l’activitat perquè van ser contractats s’iniciï. Si s’incompleix aquesta obligació i no es fa la crida del treballador per a la nova temporada, aquest podrà interposar una demanda per acomiadament, ja que es tracta de contractes indefinits. El treballador pot interposar una demanda als 20 dies hàbils des que tinguin coneixement que no se’ls ha cridat. Si el jutge els dóna la raó, es considera l’acomiadament com improcedent.

En el cas que l’empresa no necessités a tots els fixos discontinus per a aquesta campanya ni per a les següents i per evitar que el treballador demani per acomiadament, en funció del nombre de treballadors afectats s’haurà de recórrer o bé a l’acomiadament objectiu per causes econòmiques, organitzatives , tècniques o de producció o bé presentar un ERO (acomiadament col·lectiu).

Una altra opció que es pot plantejar és un ERO temporal de reducció de jornada o de suspensió, en el cas que es prevegi que es necessitaran a tots els fixos discontinus però per menys hores o bé exercir la seva activitat en dies alterns.