Quines opcions hi ha de jubilació anticipada?

 

Diverses són les opcions que atorga l’actual legislació de seguretat social per a anticipar l’edat de jubilació, no obstant en aquest article ens volem centrar únicament en estudiar les dues principals modalitats de jubilació anticipada existents: la derivada d’un cessament involuntari a la feina, així com la jubilació anticipada per voluntat del treballador.

Deixarem per a una altra ocasió l’estudi de la jubilació parcial, la jubilació anticipada per a mutualistes abans de 1967.01.01 (gairebé residual), així com la jubilació anticipada per activitats penoses, tòxiques o perilloses o per discapacitat.

Així mateix ens centrarem en les dues fórmules d’anticipació de l’edat de jubilació vigents amb la normativa actual, tot, que en alguns casos, i per aplicació transitòria de la legislació anterior a 31 de desembre de 2.012, es pugui aplicar la mateixa tal com es resumirà al final de l’article.

És per això, que recomanem que abans de prendre qualsevol decisió al respecte, i davant la disparitat d’opcions de “prejubilació”, consulti al professionals de Lúquez ASSOCIATS, SL, les diferents possibilitats existents en cada cas concret, ja sigui vostè el treballador directament afectat, o l’empresa que pretén facilitar l’accés a aquesta situació a un dels seus treballadors.

A continuació procedim a l’estudi dels principals requisits i condicions d’accés a la situació de jubilació anticipada voluntària o involuntària del treballador:

 

 

1.- Jubilació anticipada per causes no imputables al treballador (no voluntària)

 

A grans trets, és la jubilació que permet al treballador que ha cessat en l’Empresa per causes no imputables al mateix a accedir a la jubilació amb 4 anys com a màxim d’anticipació de l’edat ordinària.

Els principals requisits i característiques de la mateixa són:

 

 • Tenir complerta una edat que sigui inferior a 4 anys (màxim) a la legal exigida segons cada cas per jubilació ordinària. Per tant l’edat d’accés s’elevarà progressivament dels 61 anys i un mes a 2013-63 anys a partir del 2.027, en proporció a l’increment progressiu de l’edat de jubilació ordinària (de 65 a 67 anys establert a la Llei 27/2011 ) i tot això en funció dels anys de cotització:

 

Períodes cotitzats

 

 • Es necessita acreditar un període mínim de cotització de 33 anys.
 • Trobar-se inscrits, com a demandants d’ocupació, almenys els 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de jubilació.
 • El cessament en el treball ha de haver a conseqüència de:

 

  • Acomiadament col·lectiu o objectiu per causes econòmiques, de tècniques, organitzatives o de producció. Important: hi ha de d’acreditar (mitjançant document de transferència bancària o equivalent) haver percebut la indemnització corresponent derivada de l’extinció del contracte de treball (mínim 20 dies per any amb el límit de 12 mesos) o haver interposat demanda judicial en reclamació de la mateixa o d’impugnació de l’acomiadament. Sense acreditar aquest extrem l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) està denegant la jubilació anticipada en aquesta modalitat.
  • Extinció del contracte per resolució judicial conforme a la Llei Concursal (ERO en concurs).
  • Mort, jubilació o incapacitat de l’empresari o extinció personalitat jurídica de l’empresa.
  • Extinció per causes de força major.
  • L’extinció laboral de la dona treballadora víctima de violència de gènere donarà accés a aquesta modalitat de jubilació.

 

 • Coeficients reductors:

Com qualsevol sistema de jubilació abans de l’edat ordinària, la mateixa té penalització en funció del temps que li quedaria al jubilat per poder-se jubilar a la seva edat ordinària de jubilació (entre 65 i 67 anys). Aquests percentatges de reducció de la jubilació van en funció dels anys cotitzats i són:

 

Període cotitzat

 

Així mateix, una vegada aplicats els mateixos l’import de la pensió no pot ser superior a aplicar a la pensió màxima una reducció del 0,50% per cada trimestre o fracció d’anticipació de l’edat de jubilació.

 

 

2.- Jubilació anticipada voluntària

 

Aquesta modalitat de jubilació anticipada està oberta a qualsevol persona que decideixi jubilar-se anticipadament amb independència de la causa que motivi el cessament en l’empresa.

Els principals requisits i característiques de la mateixa són:

 

 • Tenir complerta una edat que sigui inferior a 2 anys (màxim) a la legal exigida per a la jubilació ordinària. Per tant l’edat d’accés s’elevarà progressivament dels 63 anys i un mes a 2013-65 anys a partir del 2.0127, en proporció a l’increment progressiu de l’edat de jubilació ordinària de 65 a 67 anys establert a la Llei 27/2011 i segons el quadre adjuntat en el punt anterior per a la jubilació anticipada involuntària.
 •   Es necessita acreditar un període mínim de cotització de 35 anys.
 • Cessament en el treball per voluntat de l’interessat. El que no implica que la persona que no compleixi els requisits de la jubilació parcial anticipada i estigui en la desocupació no pugui jubilar-se per aquesta via.
 • En aquests casos els coeficients reductors per anticipació de l’edat són:

 

Període cotitzat

Així mateix, i com en l’altra modalitat de jubilació, un cop aplicats els mateixos, l’import de la pensió no pot ser superior a aplicar a la pensió màxima una reducció del 0,50% per cada trimestre o fracció d’anticipació de l’edat de jubilació.

 •    Per tenir dret a l’esmentada pensió l’import resultant ha de ser superior a la pensió mínima, sinó no hi haurà dret a jubilar-se.

3- Aplicació transitòria de l’anterior normativa sobre jubilació

En supòsits extraordinaris se seguirà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents a 31/12 / 2.012, que en general eren menys restrictives per a l’Empresa i els treballadors afectats, i com a màxim a les pensions de jubilació que es causin abans de 2019.01.01.

Supòsit d’aplicació de legislació antiga:

 • Les persones la relació laboral s’hagi extingit abans dƇ d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a tal data no tornin a ser donat d’alta a la Seguretat Social.

 • Les persones amb relació laboral extingida com a conseqüència de decisions adoptades en ERO, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a 1 abril 2013 , sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a 1 de gener de 2019. En aquest últim supòsit serà condició indispensable que els acords col·lectius d’empresa estiguin degudament registrats a l’Institut Nacional de la Seguretat Social abans de 15/04 / 2.013.