Recent Sentència dictada pel Jutjat del Social 3 d’Oviedo de 18 de juliol de 2016, en la qual ha intervingut Lúquez i Associats com assistència lletrada

Recent Sentència dictada pel Jutjat del Social 3 d’Oviedo de 18 de juliol de 2016, en la qual ha intervingut Lúquez i Associats com assistència lletrada, ha establert les bases correlatives a la determinació i qualificació dels accidents de treball esdevinguts en el si de la mercantil.

El present litigi, té origen en una acta d’infracció aixecada per la Inspectora actuant amb motiu de la suposada no-comunicació en temps i forma a l’autoritat laboral dels accidents de treball esdevinguts en el centre de Treball. Si bé és cert, l’empresa en qüestió comptava amb un protocol d’actuació intern per al supòsit de lesions sobrevingudes en les instal·lacions de l’empresa a l’efecte dels treballadors eren derivats a l’entitat col·laboradora en nom de que determinés la contingència de la mateixa.

Doncs bé, la Inspectora actuant, va considerar que tot el que ha passat en els voltants de la companyia havia de considerar com a accident de treball sobre la base de la presumpció de laboralitat dimanant de l’article 115 de la LGSS amb independència que l’entitat col·laboradora prescribiere el contrari. No estant d’acord amb al·ludit pronunciament, una mica il·lògic, la mercantil va impugnar en temps i forma la ressenyada acta d’infracció, concloent l’esmentada Sentència ja circumstanciada en les successives premisses:

L’empresa no és l’obligada a descartar una presumpció de laboralitat, sinó és el treballador qui ha de provar que la malaltia té nexe causal exclusiu en l’exercici de l’activitat laboral.

La qualificació de gravetat o molt gravetat de les lesions esdevingudes a la planta de la mercantil, correspon no a l’empresa sinó als facultatius.

Doncs bé, mitjançant la interpretació efectuada pel seu Senyoria, que és ferma per la impossibilitat de recurs causa de la matèria, ha quedat arrelat que l’empresa compleix des de l’instant que esdevé un succés en els seus voltants i el deriva a l’entitat col·laboradora que és la facultativa per determinar la contingència, fora de indicada gestió, és el treballador sobre qui recau l’esforç probatori d’acreditar la presumpció de laboralitat.